Richard PAUL  

Erbenova 376/9a, 602 00 BRNO - Česká republika  

Produkty » větrání CHÚC

Chráněné únikové cesty (CHÚC)

CHÚC jsou navrženy tak, aby poskytly bezpečný pobyt osob po dobu jejich evakuace do bezpečného prostoru a jako na takové jsou na ně kladeny speciální požadavky:

  • CHÚC musí tvořit samostatné požární úseky min. ve II. SPB, které ústí přímo na volné prostranství; ohraničující požárně dělící konstrukce a konstrukce, na nichž závisí stabilita těchto únikových cest, musí být konstrukce druhu DP1;
  • v CHÚC se nesmí nacházet žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří (třída reakce na oheň nejhůře D), madel, zábradlí a kromě případů, které splňují přesně stanovené podmínky (např. recepce, vrátnice, hygienické zařízení). V praxi to znamená žádné zařizovací předměty zužující šířku únikové cesty, volně vedené rozvody hořlavých látek nebo jakékoli volně vedené rozvody z hořlavých hmot, volně vedené rozvody VZT, která neslouží pouze větrání prostorů CHÚC, volně vedené kouřovody, rozvody páry nebo toxických látek, volně vedené elektrické rozvody bez dodatečné ochrany kromě rozvodů sloužících provozu CHÚC. Křídla oken v CHÚC musí být zasklená (nelze použít materiálů s třídou reakce na oheň horší než A1 nebo A2) a podlahová krytina musí vykazovat třídu reakce na oheň nejhůře Cfl – s1.
  • v CHÚC únikové cestě musí být zajištěno požární větrání dle požadavků příslušného typu CHÚC.

CHÚC jsou děleny dle doby, po kterou se osoby při požáru mohou v únikové cestě bezpečně zdržovat do tří kategorií:

  • CHÚC typu A (4 minuty),
  • CHÚC typu B (15 minut)
  • CHÚC typu C (30 minut).

Aby byla uvedená doba zajištěna, musí jednotlivé cesty splňovat konkrétní požadavky na způsob oddělení CHÚC od ostatních požárních úseků, dispozici a především způsob požárního větrání.

 

Požární větrání CHÚC

  • přirozené větrání využívá pro přívod a odvod vzduchu větrací otvory (okna, dveře, světlíky) v každém podlaží nebo v nejnižším a nejvyšším místě v CHÚC s využitím komínového větracího efektu, event. větrací podlažní průduchy;
  • nucené větrání představuje VZT systém, který tvoří obvykle ventilátor pro nucený přívod vzduchu a jeho odvod v nejvyšším místě (regulační klapka, samotížné žaluzie). Nucené větrání je rovněž možné řešit jako VZT systém s potrubím pro přívod a odvod vzduchu s vlastní strojovnou.
  • kombinované větrání je používáno například pro systém nuceného přívodu vzduchu kombinovaného s přirozeným odvodem vzduchu v nejvyšším místě CHÚC – okno, světlík
  • přetlakové větrání je technicky nejnáročnější a finančně nejnákladnější způsob požárního větrání, který ovšem zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti osob. Průnik kouře je do prostoru CHÚC je eliminován přetlakem, který je udržován VZT systémem.

Přirozené a nucené požární větrání funguje na principu zředění přitékajících zplodin hoření do CHÚC, přetlakové požární větrání na principu eliminace toku zplodin do CHÚC.

CHÚC typu A

CHÚschéma CHÚC AC typu A je dispozičně tvořena požárně odděleným prostorem s přímým výstupem na volné prostranství (nejčastěji uzavřeným schodištěm), který je spolehlivě požárně větrán přirozeným, nuceným nebo kombinovaným způsobem.

 

Požární uzávěry oddělující CHÚC typu A od ostatních prostorů musí, vyjma speciálních případů, vykazovat mezní stav EI a musí být opatřeny samouzavíracím zařízením (C). V případě, že je v objektu navržena pouze jako jedna úniková cesta, musí CHÚC typu splňovat požadavek na mezní délku 120 m. Šířkové omezení je u všech druhů CHÚC totožné a vychází ze stejných principů jako v případ NÚC, nejvyšší přípustný počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu (tabulková hodnota) je nicméně v porovnání s hodnotami pro NÚC výrazně vyšší.

 

 

 

CHÚC typu B

CHÚC typu B je obdobně jako CHÚC typu A požárně a komunikačně oddělena od ostatních požárních úseků, její součástí je ovšem samostatně větraná požární předsíň. Tato požární předsíň slouží jako bezpečnostní prvek pro zamezení průniku zplodin hoření do vlastního schodišťového prostoru. Požární předsíň musí splňovat požadavky na minimální půdorysnou plochu 5 m2, kde minimální rozměr činí 1,5 m (v případě zvýšeného počtu unikajících osob se tyto požadavky ještě zvyšují) a musí být od prostoru schodiště oddělena kouřotěsnými dveřmi opatřenými samouzavíracím zařízením (C-S). CHÚC typu B musí být větrána obdobně jako CHÚC typu A, přičemž větrací otvory, násobnost výměny vzduchu a doba funkčnosti větrání je navýšena. CHÚC typu B lze řešit i bez předsíně, avšak za předpokladu návrhu přetlakového větrání.

Obdobně jako u CHÚC typu A musí požární uzávěry oddělující CHÚC typu B od ostatních prostorů musí, vyjma speciálních případů, vykazovat mezní stav EI a musí být opatřeny samouzavíracím zařízením (C). Mezní délky se na CHÚC typu B neposuzují.

 

 

 

 

CHÚC typu C

CHÚC typu C zajišťuje nejbezpečnější variantu CHÚC a musí být vždy vybavena jak požární předsíní, tak přetlakovým větráním. Dispoziční řešení je tedy stejné jako v případě CHÚC typu B ve variantě s požární předsíní, přetlakovým větráním musí být ovšem větrány všechny části CHÚC, tedy prostor vlastního schodiště i požární předsíň. Násobnost výměny vzduchu a doba funkčnosti přetlakového větrání je oproti CHÚC typu B navýšena.

Obdobně jako u ostatních CHÚC musí požární uzávěry oddělující CHÚC typu C od ostatních prostorů musí, vyjma speciálních případů, vykazovat mezní stav EI a musí být opatřeny samouzavíracím zařízením (C). Mezní délky se na CHÚC typu C neposuzují.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.